Νομική υποστήριξη στην Φροντίδα

Οι οικογένειες ατόμων με αναπηρίες, που στηρίζει η Φροντίδα, καλούνται να αντιμετωπίσουν, πέρα από το πρόβλημα υγείας, και πολλά άλλα θέματα, όπως οικονομικές δυσκολίες αλλά και νομικά ζητήματα τα οποία είναι δυσνόητα και χρήζουν καθοδήγησης από ειδικούς (διαδικασίες χορήγησης συντάξεων, έκδοση βιβλιαρίων, ενέργειες πιστοποίησης από αρμόδιες επιτροπές, νόμιμα δικαιώματα κ.λ.π.).

Για το λόγο αυτό ζητάμε συνεργασία με νομικούς συμβούλους (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, εργατολόγους κ.λ.π.) για την καθοδήγηση των συνεργατών μας σε νομικά ζητήματα και απορίες στον τομέα τους. Η συνεργασία αυτή μπορεί να γίνει είτε με την μορφή εθελοντισμού, είτε με κάποια οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες τους.